• audyty energetyczne
 • świadectwa energetyczne budynków
 • odnawialne źródla ciepła
 • pompy ciepła
 • doradztwo i consulting
 • opracowywanie wnniosków do funduszy

Witamy

na stronie firmy TERMOENERGY

Opracowanie wniosków do funduszy dla podmiotów prawnych (Samorządy Gminne) i podmiotów fizycznych
Opracowanie wniosków do funduszy dla podmiotów prawnych (Samorządy Gminne) i podmiotów fizycznych
Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynków i obiektów przemysłowych w pełnym zakresie, od audytu energetycznego do projektu technologicznego, złożenia wniosku do funduszu oraz jego monitorowanie i rozliczenie z funduszem
Pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z termomodernizacją
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

O firmie

doświadczenie, wiedza, rekomendacje

inż. Józef Zieleziński

Audytor Energetyczny
nr upr. NAPE 12/98

DOŚWIADCZENIE

 • 22 lata w branży budowlanej
 • 10 lat w termomodernizacji (od momentu wdrożenia ustawy)
 • Pierwsza w Polsce realizacja kolektorów słonecznych na ciepłą wodę użytkową o pow. 120 m² w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

ODBYTE SZKOLENIA

 • Coroczne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez NAPE w Warszawie w zakresie termomodernizacji budynków
 • Szkolenia oraz różnego rodzaje kursy doskonalenia wiedzy w zakresie OZE(Odnawialne Źródła Energii)
 • Kurs kandydatów na Audytorów Energetycznych – maj 1998r.
 • Współpraca inwestora i wykonawcy robót budowlanych – maj 2001r.
 • Techniczno-prawne aspekty kosztorysowania i zawierania umów o roboty budowlane – maj 2002r.

NOMINACJE I DYPLOMY

Nominacja

Nominacja do tytułu
MODERNIZACJA ROKU 2004
za modernizacje Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Mariackiej w Poznaniu.

Dyplom uznania

za aktywne wsparcie wdrażania w Polsce technologii HDG Bavaria GmbH.

Audyty energetyczne

opracowania

Opracowanie audytów energetycznych dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.

Opracowanie audytów energetycznych obejmujące termomodernizację w tym OZE (kotłownie na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła).

Opracowane audyty energetyczne od 2004r. :

 • Samorządów Gminnych, szkoły, budynki samorządowe
 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Duże aglomeracje miejskie
 • Zakony, Bazylika, Parafie Kościelne
 • Szpitale
 • Indywidualne gospodarstwa

Doradztwo

W zakresie oszczędności energii na ogrzewanie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków przemysłowych, kościołów

Służymy doradztwem w zakresie:

1. Ocieplania budynków

 • budynków energooszczędnych
 • budynków pasywnych

2. OZE (odnawialne źródła ciepła) -
Kolektorów słonecznych

 • kolektorów płaskich
 • kolektorów próżniowych

Pomp ciepła

 • źródło ciepła - powietrze
 • źródło ciepła - woda gruntowa
 • poziomy lub pionowy wymiennik gruntowy ciepła

Kotłów na biomasę

Kogeneracji

Źródła finansowania

w zakresie ochrony powietrza

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

System Zielonych Inwestycji - GIS

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) jest pochodną mechanizmu handlu uprawnieniami do emisji.

Wykonywanie zadań Krajowego operatora powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Krajowego operatora sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

Najważniejszymi zadaniami Krajowego operatora są: organizowanie naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ich ocena, a także nadzorowanie wdrażania, realizacji i ocena uzyskanych efektów ekologicznych projektów lub programów, którym udzielono wsparcia finansowego.

Dofinansowanie projektu jest zależne od rodzaju beneficjenta - dla PJB oraz PAN dotacja 100% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie projektu dla samorządów w formie dotacji 30% kosztów kwalifikowanych i 60% w formie pożyczki, 10% wkład własny inwestora, niektóre WFOŚiGW dotują 20% do projektu już zatwierdzonego przez instytucje opiniujące projekt.

Minimalny koszt przedsięwzięcia 10 mln zł

WYMAGANIA

 1. audyt energetyczny
 2. roczne zapotrzebowanie na ciepło ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu pierwotnego o minimum 30% dla całego przedsięwzięcia
 3. DGC nie powinno przekroczyć 1300,00zł na jednostkę obliczeniową

PROGRAMY PIORYTETOWE

 • Część 1 - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

  Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych.

 • Część 2 - Biogazownie rolnicze

  Składając wniosek w ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na budowę bądź modernizację biogazowni rolniczych.

 • Część 3 - Elektorciepłownie i ciepłownie na biomasę

  Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć obejmujących modernizację lub budowę ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą o mocy cieplnej poniżej 20 MWt.

 • Część 4 - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

  Ten program umożliwia uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięć ukierunkowanych na budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej.

 • Część 5 - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

  Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej.

W poszczególnych programach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłasza konkursy naboru wniosków.

FUNDUSZE NORWESKI
FUNDUSZE NORWESKIE FUNDUSZE NORWESKIE FUNDUSZE NORWESKIE

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie), pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona została pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tworzących EOG - a tym samym korzystających z możliwości, jakie oferuje rynek wewnętrzny UE - dla najmniej zamożnych państw UE, w tym także Polski.

Obecny okres programowania (2009 – 2014) to druga edycja tych mechanizmów.
Każdy z mechanizmów podzielony został na obszary programowe, w ramach których rozdysponowane zostaną środki pieniężne. Aktualnie trwają prace nad stworzeniem Programów Operacyjnych – dokumentów, które podobnie jak to ma miejsce w przypadku funduszy unijnych, będą określały szczegółowe zasady dotyczące możliwości aplikowania o dotacje, m. in.: szczegółowy opis obszarów priorytetowych, katalog beneficjentów, zasady naboru i oceny wniosków, katalog kosztów kwalifikowalnych, itp.

Prawdopodobny termin ogłoszenia pierwszych naborów:
połowa 2012 roku.

O dofinansowanie projektów będzie się można ubiegać do 30 kwietnia 2014 r. Okres kwalifikowalności wydatków zakończy się 30 kwietnia 2016 r. Minimalna wartość dofinansowania dla większości programów będzie wynosiła 170.000 euro. W niektórych programach zostaną utworzone fundusze małych grantów, w ramach których minimalna wartość dofinansowania będzie wynosić od 5.000 euro do 250.000 euro.

Jednym z najistotniejszech obszarów programowych, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie jest:

Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

Projekty realizowane w ramach tego obszaru mają skutkować polepszoną efektywnością energetyczną w budynkach; zwiększoną produkcją energii ze źródeł odnawialnych; rozbudową strategii w celu polepszenia wykorzystania schematu zielonych inwestycji; polepszoną zdolnością do tworzenia rozwiązań dla odnawialnych źródeł energii na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym; wzrostem świadomości społecznej i edukacją w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz w zakresie kwestii dotyczących efektywności energetycznej.

W ramach alokacji środków finansowych na obszar programowy EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII przeznaczono łączną kwotę 75 000 000 EUR (mechanizm finansowy EOG)

FUNDUSZE UNIJNE

Opracowania wniosków

Kompleksowe opracowanie wniosków składanych w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie ochrony powietrza:

 • Na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego:
  - pożyczki
  - do kredytu bankowego
 • Dotacje do składanych wniosków:
  - do 50% dofinansowania do zadania inwestycyjnego
  - do 100% dofinansowania do zadania inwestycyjnego (NFOŚiGW) Zielone Inwestycje (GIS), EOG i Mechanizm Norweski

Kompleksowe przygotowanie wniosku do Regionalnych Funduszy Unijnych w Zakresie ochrony powietrza, np. WRPO- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

Kontakt

TERMOENERGY
inż. Józef Zieleziński

ul. Arystofanesa 85, 60-461 Poznań

tel. 61 842 30 97

fax. 61 855 76 87

kom. +48 606 22 99 61

e-mail: audytor_energy@poczta.fm